DUYURULAR
daha fazlası >
HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  17 Gün Önce
  2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

  Fakültemiz 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 

 • DEVAMINI OKUYUN
  17 Gün Önce
  Akademik Kurul Toplantısı

  Fakültemiz 2018-2019 Akademik Yılı Dönem Sonu Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 

 • Tebrik; Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU

  Fakültemizde ünvan değişikliği alan Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU'na İİBF Dekanı Prof.Dr.Ertuğrul DELİKTAŞ tarafından hediyeleri takdim edildi.

 • İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Güncel Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

   

  Manipülatif  döviz/sermaye hareketleriyle oluşturulmak istenen baskı ve bu hareketler nedeniyle haksız kazançlar elde etmeyi hedefleyen etmenler ve politikalar döviz kurunun kısa sürede hızla yükselmesine sebep olmuştur. Doların rezerv para olarak dünyada egemenliğini sürdürememe kaygısı nedeniyle ABD’nin izlemiş olduğu hegemonist politika ve saldırgan dış ticaret politikaları (gümrük vergilerin artması, tek taraflı kotaların belirlenmesi vb.), Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri zora sokmayı hedeflemektedir. Öte yandan derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ilişkin olumsuz sözlü yönlendirmeleri ekonomi üzerindeki güveni azaltıcı bir rol oynamaktadır.  Buna karşın, ülkemizin sahip olduğu kaynaklar,  beşeri sermaye donanımı ve tarihten gelen yüksek kabiliyetli yönetme ve sorun çözme tecrübesi ile ekonomik temellere dayanmayan bu suni krizin başarıyla üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Bu çerçevede ülkemizin bugünkü ve gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel ekonomik saldırı ve krizleri başarıyla yönetebilmesi için bazı önlemleri alması ve acilen güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması kaçınılmazdır. Bu yapının oluşturulmasında etkin bir ekonomi politikasının izlenmesiyle birlikte aşağıdaki yapısal tedbirlerin alınması ve uygulamaya koyulması önem arz ettiği aşikardır.

  Bu öneriler,

  1. Türk Ekonomisinin dış girdiye olan bağımlılığının azaltılması yönünde tedbirler alınması. Diğer bir ifadeyle, ihracatımızın ithalat olan bağımlılığının azaltılması ve yerli girdi kullanımının yaygınlaştırılması ve böylece milli üretimin teşvik edilmesi. Bu, hem istihdamın arttırılmasına hem de cari açığın azaltılmasına katkı sağlayabilecektir.

  2. Dolarizasyon hareketlerinin önüne geçilmesi ve tasarrufların değerlendirilebileceği alternatif alanların teşvik edilmesi. Yurtiçi piyasalarda yabancı para cinsinden ticaret yerine Türk Lirası cinsinden ticaretin teşvik edilmesi ve  dış ticarette ulusal paraların kullanılmasına olanak sağlayan sistemlerin geliştirilmesi.

  3. Para ve mali politikaların eşgüdümlü bir biçimde etkin olarak yürütülmesi. Mali disiplinin sağlanması (etkin bir vergilendirme sisteminin tahsisi).

  4. Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığının vurgulanarak piyasa yapıcılara güven tahsisinin yapılması.

  5. Ülkede istihdam ve üretimin en önemli yapılarından olan KOBİ’lerin finansman, üretim, teknoloji, dış ticaret vb. alanlarda sorunların çözümüne yönelik hızlı ve etkin mekanizmaların oluşturulması. (KOSGEB, EXİMBANK vb. kuruluşlardan sağlanan teşviklerin özellikle üretim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’lere hızlı ve etkin bir şekilde kullandırılması).

  6. Doğrudan yabancı yatırımların özellikle teknoloji transferi içerenlerde teşvik mekanizmalarının hızlı ve etkin bir biçimde uygulanması.

  7. Bireylerde tasarruf bilincinin oluşturulması ve tasarrufların arttırılması suretiyle reel kesim dış borç yükünün azaltılması.

  8. İhracatımız içinde yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının arttırılması.

  9. AR-GE yatırımlarının arttırılması ve araştırma ruhu ve kabiliyetinin yükseltilmesi.

  10. Güçlü bir eğitim politikasının oluşturulması ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi.

  11. Tarım sektöründe dışa olan bağımlılığın (tohum, gübre, ilaç, makine) azaltılması ve ülke topraklarının ve kaynaklarının etkin bir biçimde üretime kanalize edilmesi.

  12. Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması.

  13. Hukuki ve demokratik alt yapının güçlendirilmesi ve böylece ulusal ve uluslararası piyasalara ihtiyaç duydukları güvenin verilmesi.

   
Başa Dön