Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafindan geliştirilen TYS'nin ylda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlendiği vurgulanarak, bir sonraki sınavın 5 Mayıs 20l8'de yapılacağ belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 19 Mart-20 Nisan 2018 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazrna ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, "Avrupa Dilleri Ögretim; orta} Çerçeve Metni"nde belirlenen yeterlilik  tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafindan geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye,de ve yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavdır. TYS,yabancı öğencilerin Türkiye,ye ilgisini arhrmakla birlikte sözkonusu öğencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırılması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir,

Türkçenin uIuslararası geçerliğe sahip standart sınavı olan TYS ile yurt dışında Türkçe öğeten farklı kurumlardaki öğetimin de standartlaştırılması amaçlamaktadır, Halen kağıt tabanlı o|arak uygulanan ancak daha sonra çevrimiçi (online) sınav uygulamasıyla da gerçekleştirilecek TYS'de adaylann okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir. sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. okuma, Dinleme ve yazma bölümleri I. oturumda;Konuşma(BağmsızKonuşma ve Kaşılıklı Konuşma)bölümü 2,oturumda yapılmaktadır. l. oturumu okuma 60, Dinleme 45, Yazrna 60 olmak üzere, toplam l65 dakika; 2. oturum Bağımsız Konuşma 5, Karşılıklı konuşma l0 olmak üzere, toplam 15 dakikadır.

Sınavın tamamı, l80 dakika sürmektedir. Sınavda, başanlı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. Tükçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olan adaylar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfi okumaktan muaf tutulmaktadırlar. Aynca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe yeterlik Belgesi istenmektedir.

TYS ile ilgili aynntılı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz,

Başa Dön