2018-2019 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME SÜREÇLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!!!!!

ÖĞRENCİ DERS KAYDI YENİLEME BİLGİLENDİRME DUYURUSU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin Kayıt Yenileme Başlıklı  

4. Maddesi(1) “Fakülteye kayıtlı öğrenciler akademik takvimde belirtilen   süre içerisinde her yarıyılda kayıtyenilerler. Kayıt yenileme esnasında o yarıyılda alacakları dersler, açılan dersler içerisinden öğrenci tarafından seçilir. Kayıt yenileme haftasında seçilen  dersler ekle-sil haftasında bu yönergedeki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir. Öğrencinin ders kaydı danışman onayı ile kesinleşir.

(2)Öğrencilerin;  öğretimlerine başlayabilmek,  devam edebilmek ve  öğretim  sonunda diploma alabilmek için ilgili mevzuatla belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri her öğretim yılının akademik takviminde belirtilir.

(3)(Değişik:31/10/2018 Tarihli ve 2018/16 Sayılı Senato) Derslere kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlatılmasından öğrenciler sorumludur. Belirlenen şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda veya yılda öğretime devam edemez” denilmektedir.

Buna istinaden Fakültemiz öğrencilerinin 2018-2019 Bahar Dönemi kayıt yenilemelerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkate etmeleri gerekmektedir.

*2018-2019 Bahar Dönemi ders kayıtlanmaları Üniversitemiz Akademik Takvimi gereği   28 Ocak-01 Şubat 2019 tarihleri arasında ÜBYS üzerinden yapılacaktır. Manuel Ekle-Sil Formu alınmayacaktır.

*Belirtilen sürelerde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler 04 Şubat-11Şubat2019  tarihleri arasında ders ekleme çıkarma işlemi yapamayacaktır.

*Ders kayıt yenileme yapmayan öğrenciler mazeretlerini gösterir belge ile Dekanlığımıza dilekçe ile başvurmak zorundadır.

*Ders kayıtları  öğrencinin ders seçimi ile başlar ve danışmanın onayı ile kayıtlanma işlemi sona erer, eğer danışman öğrenciye ders kayıtlanmasını geri gönderdi ise öğrencinin ders kayıt işlemini tekrar danışman onayına göndermesi gerekir.

*Öğrenciler danışman öğretim üyeleri ile ÜBYS üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçebilir.

                                                                                                                                                                    

Başa Dön