ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Strateji
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dumlupınar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Fen Fakültesi - İstatistik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Strateji
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dumlupınar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Fen Fakültesi - İstatistik
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KÖSTEPEN ALİ,STK’LARDA STRATEJİLER VE TEMEL KRİTERLER: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, 613 626
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KÖSTEPEN ALİ,STK’LARDA ÜYELERİN GÖNÜLLÜ HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GÖNÜLLÜLÜĞE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, 813 826
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,KADIN YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK PEFROMANSI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, 35 41
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ipek aydın,Sağlık yöneticilerinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik algılarının belirlenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018, 4, 185 198
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ergani bülent,Kadın Yöneticilerin Medeni Durumlarının İş Stresine Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma.., YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 16, 577 588
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÇAPAN BURHAN,DUYGUSAL BAĞLILIĞIN TAKIM ÜYELERİNİN MOTİVASYONLARIÜZERİNE ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ, Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 6, 578 595
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÇAPAN BURHAN,İŞLETME ÖDÜL SİSTEMLERİNİN YETKİNLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR HAVACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, International Journal of Academic Social Science Studies, 2018, 68, 459 479
 • DEMİR NESRİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma, Sosyoekonomi, 2018, 26, 41 58
 • MİZRAHİ ROZİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Muhasebe Meslek Munsuplarında Cinsiyet Bağlamında İş Tatmininin İşe Bağlılığa Etkisi: İzmir İlinde Ampirik Bir Çalışma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBFD, 2018, 1, 120 131
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FEATURES ON BUSINESS PERFORMANCE OF WOMEN MANAGERS, Pressacademia, 2017, 3, 1058 1064
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,The effects of the information on job analysis obtained from the hr information system on information health, Pressacademia, 2017, 3, 746 751
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,MİZRAHİ ROZİ,SMMM ve Diğer Muhasebe Çalışanları Kapsamında, İş Stresinin İş Performansına Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2017, 8, 1 12
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,DEMİR NESRİN,Otizm Misyonlarına Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Faaliyetlerine Etki Eden Faktörler: İzmir İli Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 9, 415 429
 • DEMİR NESRİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,ERGANİ BÜLENT,ABD Başkanı Donald Trump’ın Politikalarının STA’lara ve Girişimcilik Niteliklerine Etkileri, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 6, 121 134
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,DOĞANAY MELTEM,Effect of Directors’ Burnout Perception on Teamwork, Eurasion Journal of Business and Management, 2017, 5, 57 67
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,ÖZMUTAF NEZİH METİN,AN ASSESSMENT OF HIGH LEVEL MANAGERS EXPERIENCESPANS IN TERMS OF BASIC SECTORS AND DEMOGRAPHICS THE CASE OF USA, Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, 2016, 1, 190 203
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,ÖZMUTAF NEZİH METİN,LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME İLİŞKİN DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI BEYAZ ve MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, 4, 52 64
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,ÖZMUTAF NEZİH METİN,BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KALİTE KAPSAMINDAİŞLETME İMAJINA ETKİLERİ REKLAMCILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, The Journal of Academic Social Science Studies, 2016, 361 377
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,MİZRAHİ ROZİ,SOSYO DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA BİREYSEL HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ AŞIRI GÜVEN DÜZEYİ ALGILARI İZMİR İLİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2016, 21, 1033 1041
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzları ve BireyselPerformans Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi, Yönetim ve Ekonomi, 2016, 23, 287 307
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,ÇITA ÇITA,The Effects of Innovative Features of Women Managers on Their Business Performance: The Food Exporter Companies in Aegean Region Sample, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 195, 220 229
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,OĞRAK ABDULLAH,ÖZMUTAF NEZİH METİN,AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015, 4, 27 44
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Is There Ramadan Effect in Turkish Stock Market?, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2015, 7, 137 142
 • KESKİN GÜLSEREN,BABACAN GÜMÜŞ AYSUN,YÜNCÜ ZEKİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Ebeveyne Bağlanma Envanteri Geliştirme: Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015, 5, 19 25
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Teknolojilerinden Elde Edilen Bilgiler Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları: Yönetici ve Üye Perspektifi, Yönetim ve Ekonomi, 2014, 21
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,NİSA AKIN,SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KIYASLAMA YÖNETİCİ VE ÜYE PERSPEKTİFİ, SDU Vizyoner Dergisi, 2013, 4
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,ZEHRA NURAY NIŞANCI,TAKIM ÇALIŞMALARINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ, DAVRANIŞLARI VE MOTİVASYON: KOZMETİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM, SDU Vizyoner Dergisi, 2013, 4
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesi ve Gönüllü Takımların Yönetsel Nitelikleri: Yönetici ve Üye Perspektifi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 12, 147 165
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Algıları, Vizyoner, 2011
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÇELİKLİ SEMRA,Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Kalitesini Etkileyen Boyutlar: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal of Yasar University, 2010, 5, 2842 2858
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları, Vizyoner, 2010
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü El Kitabı ve Gönüllülüğe Etkileri, Vizyoner, 2010
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KAZAK ZUHAL,Örgütlerde Yapısal Değişim Sürecinin İnsan Kaynakları Üzerine Etkileri: Ege Üniversitesi Elemanları Kapsamında Ampirik Bir Çalışma, Yeni Düşünceler Dergisi, 2010
 • KÖKSAL CAN DENİZ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SELECTING THEAPPROPRIATE HOST COUNTRY TO STUDY ENGLISH LANGUAGEABROAD, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, 2009, 1, 37 46
 • KAYALAR MURAT,ÖZMUTAF NEZİH METİN,The Effect of Individual Carer Planning on Job Staisfaction: A Comparative Study on Academic and Adminisrative Staff, Süleyman Demirel UniversityTHE JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2009, 14, 239 254
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KORUKOĞLU AYŞEN,Sivil Toplum Kuruluşlarının Kaynak Bulma ve Kullanma Süreçlerindeki Yaklaşımları: İzmir İli Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 1149 1170
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KESKİN GÜLSEREN,ÇELİKLİ SEMRA,sezgin burcu,Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal of Yasar University, 2009, 4, 981 1000
 • COŞKUN AKAR GÜLCAN,AKSOY MUSTAFA GÖKHAN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKAR HARUN,An Assessment of Awareness and Self Report About Occupation Related Health Problems Among Dental Laboratory Technicians in Turkey, Nobel Medicus, 2009, 5, 27 32
 • COŞKUN AKAR GÜLCAN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,KAZAK ZUHAL,An Assessment of Self-Reported Oral Health Behavior of Non-Dental School Student In Turkey, An Assessment of Self-Reported Oral Health Behavior of Non-Dental School Student In Turkey, 2009
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÇELİKKOL HAKAN,ÇELİKKOL MEDİHA MİNE,Yönetici Bakışıyla Sosyal Sorumluluk Aktivitelerinde Konunun Belirlenmesi ve İşletme İmajı: Ampirik Bir Yaklaşım, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KAYALAR MURAT,Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelecek Yönelimli Lider Performans Profili: İstatistiksel Bir Yaklaşım, Ege Akademik Bakış, 2008, 8, 563 585
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,GÖKMEN FİGEN,KAZAK ZUHAL,Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına Birey Sağlığı Kapsamında Genel Bakış Açıları, Ege Tıp Dergisi, 2008
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÖRGÜTLERDE BİREYSEL PERFORMANS UNSURLARI ve ÇATIŞMA, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007, 8, 41 60
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Liderliğin Örgüt Kültürü İçinde Değişimsel Boyutta Değerlendirilmesi, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 2, 83 98
 • KAYALAR MURAT,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Gelişme Yönelimli Kurum Kültürü İle Yöneticinin Yönetsel Tutumları Arasındaki İlişkisellik: 100 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007
 • KAYALAR MURAT,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim Kültürü Bağlamında Etkileşim, SDU İİBF DERGİSİ, 2007
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Geleceğin Örgütlerinde İnsan Kaynakları İçin Başarı Ölçülerine Yönelik Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Yaklaşım, Verimlilik Dergisi, 2007
 • COŞKUN AKAR GÜLCAN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKSOY MUSTAFA GÖKHAN,Diş Protez Teknisyenlerinin Alışkanlıkları ve Çalışma Bölümlerinin Profili: Pilot Çalışma, Ege Diş Hekimliği Dergisi, 2007
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Stres: Ampirik Bir Yaklaşım, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 2006
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KÖSTEPEN ALİ,Sivil Toplum Kuruluşlarında Hedef Kitle Eğitimi ve İzmir İlinde Suriyeli Mültecilere Yönelik Bir Çalışma,IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS,15.11.2018 17.11.2018, 31.12.2018
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,ÖZMUTAF NEZİH METİN,MUHASEBE ÇALIŞANLARINDA İŞ MOTİVASYONU VE ZAMAN KAYBINA YÖNELİK İLİŞKİSELLİK: CİNSİYETLERARASI FARKLILIKLAR,2 nd WOMEN’S CONGRESS, Gaining Power and Advancement Rather Than Empowerment,04.10.2018 05.10.2018, 28.12.2018
 • URAN HALİL AHMET,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Üst Düzey Yöneticilerin İnsan Kaynaklarına Yönelik Stratejiklik Algıları: İzmir İlinde Bir Araştırma,İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences,05.12.2018 08.10.2018, 23.12.2018
 • AYDIN İPEK,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Hastanelerde İş Stresi ve Teknik Kalite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences,05.12.2018 08.10.2018, 23.12.2018
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminden Elde Edilen İş Analizi Kapsamındaki Bilgilerin Bilgi Sağlığına Etkisi,Global Business Research Congress,24.05.2018 25.12.2017, 18.10.2017
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ERGANİ BÜLENT,Kadın Yöneticilerde Dönüşümcü Liderlik Niteliklerinin İş Performansına Etkisi,Global Business Research Congress,24.05.2017 25.12.2017, 20.09.2017
 • DEMİR NESRİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,ERGANİ BÜLENT,ABD’de Yapılan Son Seçimlerin STA’lara ve Girişimcilik Niteliklerine Etkileri,TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER,11.05.2017 12.12.2017, 18.07.2017
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,MERAL DOĞANAY,Effect of Directors’xx Burnout Perception on Teamwork,Euro-Asia Forum in Politics Ecomomics and Business,20.07.2017 21.12.2017, 05.07.2017
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KÖSTEPEN ALİ,“Sivil Toplum Kuruluşlarında KurumFelsefesinin Üye Kazanımına Etkileri: Prizren İli Örneği”,3rdInternational Conference on ”Economic andSocial Impacts of Globalization”,05.10.2017 07.10.2017, 18.11.2017
 • KÖSTEPEN ALİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,STK’larda Faaliyet Kalitesi Kapsamında STK İmajına Yönelik Bir Çalışma: İzmir Örneği,3 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB’17),19.05.2017 23.05.2017, 21.10.2017
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,ÇITA KORAY,BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN STRESLE BİREYSEL BAŞA ÇIKMA EĞİLİMLERİ İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ,Global Business Research Congress (GBRC),26.05.2016 27.05.2016, 15.09.2016
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,OPTİK MAĞAZALARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ MOTİVASYONUNA YÖNELİK ALGILARI İZMİR İLİ ÖRNEĞİ,Global Business Research Congress (GBRC),26.05.2016 27.05.2016, 15.09.2016
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,KÖSTEPEN ALİ,URAN HALİL AHMET,Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesinin Üye Kazanımına Etkileri İzmir İli Örneği,2.International Congreson Economics and Business "New Economic Trends and Business Opportunities,30.05.2016 03.06.2016, 15.10.2016
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,ÇITA KORAY,Optik Mağazalarında Bilgi Sisteminden Elde Edilen Bilgilerin MüşteriMemnuniyetine Etkisi İzmir İli Uygulaması,3 r d I n t e r n a t i o n a lM a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n S y s t e m s C o n f e r e n c e,,06.10.2016 08.10.2016, 02.12.2016
 • KOBİ’LER KAPSAMINDA YER ALAN AİLE İŞLETMELERİNDE ETKİLİ İLETİŞİME YÖNELİK FAKTÖRLERİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: İZMİR İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ , 2016
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,BÜLENT ERGANİ,KORAY ÇITA,The Effects of Innovative Features of Women Managers on Their BusinessPerformance The Case of Food Exporter Companies in Aegean Region,ISTANBUL UNIVERSITYWORLD CONFERENCEON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP“ENTREPRENEURSHIP FOR TECHNOLOGYAND INNOVATION - BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT,28.05.2015 30.05.2015, 27.05.2015
 • AKA BAHATTİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,HAVACILIK ALANINDA ÇALIŞANLARIN İŞ STRESİ İLE BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARININ TAKIM PERFORMANSINA ETKİSİ AMPİRİK BİR YAKLAŞIM,III. ULUSAL HAVACILIK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI KONGRESİ,23.10.2015 24.10.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 15.10.2015
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN,AKTEKİN ELİF,BÜLENT ERGANİ,KORAY ÇITA,SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA SOSYAL SERMAYE BOYUTLARININ GÖNÜLLÜLÜK PERFORMANSINA ETKİSİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ,ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ,23.10.2015 24.10.2015, KONYA, 11.10.2015
 • AKA BAHATTİN,ÖZMUTAF NEZİH METİN,EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BİLGİ İHTİYACI ALGISININ ÇALIŞMA MOTİVASYONUNA ETKİSİ BİR ARAŞTIRMA,VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,28.05.2015 31.05.2015, MUĞLA, 15.05.2015
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,ÖZMUTAF NEZİH METİN,LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME YÖNELİK DAVRANIŞ TARZIKAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI BEYAZVE MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ,2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ,07.11.2014 08.11.2014, KAYSERİ, TÜRKİYE, 02.10.2014
 • MİZRAHİ ROZİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,DEMİR NESRİN,İZMİR İLİNDE TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN MUSEVİ KÜLTÜRÜNE MENSUP GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,13. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ,08.05.2014 10.05.2014, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.05.2014
 • Nişancı ZN, Akyol EM, Özmutaf NM,Takım Çalışmalarında Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ve Davranışlarının Takım Üyelerinin Motivasyonu Üzerine Etkileri: Ege Bölgesi’nde Kozmetik Sektöründe Faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Örneği,1.Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi,15-16 Kasım, Sakarya, Türkiye, 2013
 • AKDEMİR ALİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Sivil Toplum Kuruluşlarında Misyonların Başarılması Kapsamında Bireylerin Gönüllüğe Bakış Açıları,IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi konferansı dahilinde “Küresel Yoksulluk”,19.10.2007 21.10.2007, 10.10.2007
 • KAYALAR MURAT,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Bilgi Teknolojilerinin Yönetsel Kullanım Amaçlarının İş Performansının Artırılmasındaki Etkisi Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma,VI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Konferansı,26.12.2007 28.12.2007
 • KAYALAR MURAT,TUNCA MUSTAFA ZİHNİ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,The Impact of Social Responsibility on Business Performance A Study on Turkish Companies,5th International Symposium on Business Administration Konferansı,22.05.2008 23.05.2008
 • KÖKSAL CAN DENİZ,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Using Analytic Hierarchy Process For Selecting The Appropriate Host Country To Study English Languae Abroad,International Conferanceon Social Sciences,10.10.2009 11.10.2009
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,ÖZMUTAF NEZİH METİN,Bilgi Teknolojilerinin Kalite Kapsamında İşletme İmajına Etkileri Reklamcılık Sektörü Örneği,1. uluslararası yönetim araştırmaları kongresi, 20.03.2016
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN, Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Performansını Değerlendirme Yönetim Modeli Önerisi, Birleşik Yayıncılık, 2010
 • ÖZMUTAF NEZİH METİN, Sivil Toplum Kuruluşlarında Stres ve Gönüllülük Teori ve Uygulama Yönetim Modeli Önerisi, Birleşik Yayıncılık, 2010
 • OTİZME YÖNELİK GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNDE HİZMET / FAALİYET KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4000),1.10.2015
 • HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA BİREYSEL YATIRIMCILARIN AŞIRI GÜVEN ÖNYARGILARININ BELİRLENMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4596),1.10.2015
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SÜRYANİ KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA BÖLGESEL TİCARETE OLAN ETKİLERİ: AMPRİRİK BİR ÇALIŞMA, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6000),1.9.2015
 • Yüksek Öğretimde Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Verimli Kullanımı, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • İzmir İlindeki Diş Protez Laboratuarlarında Çalışan Kişilerin İşe Bağlı Oluşan Meslek Hastalıkları Hakkında Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Öz bildirimlerinin Değerlendirilmesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • Yüksek Öğretimde Stratejik Yönetim Bağlamında Bilgisel Alt Yapının Oluşturulmasına Yönelik Bir Model, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • Bir Stres Faktörü Olarak Öğretim Elemanların İdeal Haftalık Ders Yüklerinin Tükenmişlik Kapsamında Etki Düzeyinin Performans Bağlamında Belirlenmesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Kalitesini Etkileyen Boyutlara Yönelik Model Çalışması, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (1500)
 • Ebeveyn Bağlanma Envanteri Geliştirme Çalışması: Geçerlik Güvenirlik, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Kapsamında Bir Model Çalışması: İstatistiksel Bir Yaklaşım, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (1500)
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İş Bulma Durumlarının İncelenmesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (1500)
 • Dağıtılmış Liderliğin İş Stresi Kapsamında Hizmet Kalitesine Etkileri: İzmir Merkez Kamu Hastaneleri Örneği, İPEK AYDIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bilişim sektöründe yer alan aile işletmelerindeki çalışanların dönüşümcü liderlik çerçevesinde niteliklerinin belirlenmesine yönelik bir uygulama, BEGÜM KANAT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yetkinliklerin ödül kapsamında çalışan motivasyonuna etkileri: Havacılık sektörü örneği, BURHAN ÇAPAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Toplu Pazarlık Süreçlerinde Stres Yönetimi Kapsamında Yaklaşımların İncelenmesi, DİLEK AKAR ÖZBEY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Prof.Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, Fakülte Kurulu Üyeliği, 15.1.2018
 • Prof.Dr. , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD Kurucu Başkanı, 3.2.2013
 • Doç.Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Kurucu Anabilimdalı Başkanı, 3.2.2013
 • Doç.Dr., İzmir Karip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Kurucu Anabilimdalı Başkanı, 3.2.2013-26.8.2016
 • Doç.Dr., İzmir Karip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Kurucu Bölüm Başkanı, 3.2.2013-26.8.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Yönetim Ve Strateji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön